Market Research

We as DVI work at management level with Dutch and German companies but also with Indian companies.
We are asked to import subcontracting pathways, the production of parts and composition, guidance in India and from there back to the Netherlands.
However, for several years, questions have been placed in a broader light, what can DVI mean to us when it comes to exporting and investigating export opportunities on both the European market in terms of demand from India and vice versa,  what are the possibilities on the Indian market.

Our first-party approach is the following:

  1. In consultation with the customer, we define the question and determine the purpose.
  2. Then there is a study of what steps are needed to achieve this objective.
  3. After this, we elaborate each step in detail to provide a clear framework that includes the Go-no Go situations.

The end result of the above will be summarized in a Marketing Research offer.
Of course, in these steps, we also take the decision moments and the measuring points along with a time plan.

In an NDA, the order confirmation is established and mutual confidentiality is guaranteed.


Wij als DVI werken op directie niveau met Nederlandse en Duitse bedrijven maar ook met Indiase ondernemingen.
Er wordt ons gevraagd om uitbestedingstrajecten, het produceren van onderdelen en samenstelling te begeleiden in India en vandaar uit weer naar Nederland te importeren.
Echter sinds enkele jaren worden vragen in een breder licht geplaatst; Wat kan DVI voor ons betekenen als het gaat om export en het onderzoeken van exportmogelijkheden op zowel de Europese markt – daar waar het gaat om de vraag vanuit India – en omgekeerd, wat zijn de mogelijkheden op de Indiase markt.

Onze in eerste instantie vrijblijvende aanpak is de volgende:

  1. In overleg met de klant definiëren wij de vraag stelling en stellen het doel vast.
  2. Daarna volgt er een onderzoek naar welke stappen nodig zijn om deze doelstelling te bereiken.
  3. Hierna werken we elke stap gedetailleerd uit zodat een duidelijk raamwerk ontstaat waarin opgenomen zijn de Go- no Go situaties.

Het eindresultaat van bovenstaande wordt samengevat in een Marketing Research offerte.
Uiteraard nemen we in deze stappen ook de besluitmomenten en de meetpunten mee en wordt er een tijdplan aan gekoppeld.

In een NDA wordt de opdrachtbevestiging vastgelegd en de wederzijdse vertrouwelijkheid gegarandeerd.